Första upprop Nationalkommittén Polhem350

Framtiden skapas av enskilda individer som kan samverka med andra i ett samhälle som stimulerar till och bejakar utveckling, kunskap och idéer. Sveriges välstånd är grundat på generationers framsynta satsningar, arbete och vilja till utveckling. God utbildning och ett innovativt klimat är en förutsättning för ett näringsliv i världsklass. Idag liksom tidigare förmår företag utveckla och sälja avancerade produkter och tjänster på världsmarknaden. Vi måste vara lyhörda gentemot marknaden och nya trender och gå före och driva utvecklingen. Med tydliga och tidigt ställda miljökrav kan vi stimulera ren produktion och miljöanpassade varor, som idag och framöver kan möta växande krav på en hållbar ekonomisk utveckling.
Men det finns många utmaningar framför oss. En snabb ekonomisk utveckling i tidigare mindre utvecklade länder ökar konkurrensen, men leder också till nya möjligheter i en mer jämlik värld. Denna utveckling gynnar såväl enskilda individer som hela världssamfundet. Samtidigt ökar kraven på oss själva att både utveckla tidigare gjorda landvinningar och söka nya vägar för att trygga välfärd och utveckling i Sverige. Även om vi inom många områden är världsledande på forskning och utveckling, behöver vi förbättra förutsättningarna för att kommersialisera innovationer I Sverige. En framgångsrik entreprenör är inte bara nytänkande, utan också affärsmässig.
Barns intresse för att ta till sig teknik- och naturvetenskapernas möjligheter grundläggs tidigt. Nyfikenheten, ifrågasättandet och vetgirigheten är deras och framtidens bästa tillgång. Men detta intresse och engagemang måste hållas vid liv. Vi måste bli bättre på att uppmärksamma framstående entreprenörer och innovatörer – för att inspirera fler att våga fullfölja sina drömmar.
De hinder och svårigheter vi ser idag kan övervinnas genom ett gott ledarskap och samverkan över många olika gränser. En satsning på barn och ungdomars vilja att studera, pröva och utveckla är en av de viktigaste investeringar vi kan göra för framtiden. Ett barn som blir sett av sin omgivning får en bättre start i livet.
1661 föddes Christopher Polhem. Han var för sin tid en modern person som utvecklade en rad olika näringar och lämnade efter sig ett oräkneligt stort antal innovationer. Han skapade viktiga institutioner inom teknik och vetenskap och presenterade ett framtidsprogram som vi än idag, 350 år senare, har nytta av och kan känna igen oss i.
En av anledningarna till hans framgångar var att han som barn blev sedd av sin omgivning. Därmed kunde han kompensera de små yttre förutsättningar som han själv hade.
Polhem350 är ett startskott för att öka allas vår medvetenhet om innovationernas, entreprenörskapets, teknik- och naturvetenskapernas betydelse för svensk ekonomi och välfärd och bjuder in det svenska samhället till ett brett arbete för att göra detta möjligt.