Att lära inför framtiden genom att se på historien

2011 är det 350 år sedan som Christopher Polhem (eller Polhammar som han hette innan han adlades) föddes på Gotland. Polhem var en modern person. Han låg i de allra flesta avseenden långt före sin tid oavsett om det gällde teknisk utveckling, pedagogik, entreprenörskap eller samhällsbyggande. Polhem350 är ett startskott för ett långsiktigt arbete med att bredda och fördjupa intresset för teknik, innovation och entreprenörskap

Trots sin påverkan på den svenska historien och trots att han var långt före sin tid är det inte så många som känner till Christopher Polhem och hans bedrifter. Detta vill vi ändra på. Vi vill också använda oss av bredden i Polhems gärningar för att lyfta upp de olika områden inom vilka han var verksam. Detta för att i sin tur ge samhället verktyg för att kunna hitta framtidens Polhemare. 

Vi menar att genom historien kan vi lära oss inför framtiden. Framtiden är, i de flestas ögon, mer intressant än historien, men genom att knyta ihop tiden kan historien också tjäna som inspiration för framtiden. Det är det som är utveckling. 

Teknik i sig är inget självändamål. Tvärtom är tekniken lika beroende av samhällets förflyttningar som samhället av teknikens. Varje generation har haft sina utmaningar. Dessa behov har drivit fram ny teknik och nya innovationer. 

Vår tids utmaning är att skapa en hållbar värld. Det är därmed även teknikutvecklingen som är grunden till framväxandet av det framtida hållbara samhället. För detta behövs fortsatta och utökade satsningar inom teknik och innovation. 

I ett internationellt perspektiv har den svenska teknikutvecklingen länge varit i framkant. Den svenska uppfinningsfloran är artrik. Historien visar exempel på tekniska innovationer inom ett flertal områden, såsom medicin, sprängteknik, energi och telefoni för att nämna några.

 
Det är tekniska innovationer som ligger till grund för ett flertal av de stora företag som växt fram tillsammans med, och ekonomiskt bidragit till, det moderna Sverige. Företag som vi idag närmast betraktar som en del av vårt kulturarv. 

Satsningar på teknik handlar om ett förhållningssätt för att stimulera innovationsrikedom. Det börjar tidigt. Barns lek och utveckling är fyllda av tekniska experiment . Spädbarnet observerar sin hands rörelser, det lilla barnet lär sig krypa och gå och det lite större barnet lär sig att knyta skorna. 

Lärandet sker genom nyfikenhet, testande och lek – detta måste uppmuntras. Barn tänker inte inom givna ramar. Det är vuxna som sätter upp gränserna. Barnet måste få tänka ohämmat utanför de vuxnas konventionella strukturer. 

Det är så barn uppmuntras till nyskapande. Det är så samhället skapar framtidens konstruktörer och entreprenörer. Det är så vi skapar samhällsutveckling.